European Solidarity Corps: get ready to make a difference in the New Year

Posted on 05-12-2018
Photo from the launch event in London

Forget the same old resolutions for the New Year. With the European Solidarity Corps, you can try something new while making an impact to society. If you are unsure how you can make this happen, here are some great stories from volunteers to get you inspired to take part in this initiative.

We caught up with Kes, Daniel (photo above) and Ragna during the European Solidarity Corps UK launch event in London. As participants from the predecessor initiative (the European Voluntary Service, EVS, under Erasmus+), they inspired stakeholders by sharing their stories during the launch.

Whether it was moving to a new country, learning a different language or helping local communities, their experiences truly reflect the power of volunteering and the possibilities that the European Solidarity Corps will continue to offer young people up and down the UK.

Check out their stories below and find out how to get involved. UK organisations will soon be able to apply for funding to their projects under the 2019 Call – for young people, it means that more opportunities will be available on the Solidarity Corps’ portal in the new year. 

Kes Stephenson

At 18, Kes Stephenson was unsure about the prospect of university. Looking for an opportunity further afield, Kes found a 12-month volunteer placement in Italy with UNA Exchange, where he would be teaching English in local schools. For Kes, his time abroad gave him the opportunity to explore a new culture, to travel and most importantly discover a new passion for teaching. Two years on, the future looks bright. Kes is now coming to the end of a degree in English at Cardiff University and is looking forward to gaining a Teaching English as a Foreign Language (TEFL) qualification so he can continue his love for teaching, learning and travel.

If I hadn’t done my EVS, I wouldn’t be where I am now… finishing my degree and looking forward to a career in education.”

Daniel Cairney

When Daniel Cairney began his volunteering placement in Moldova, he had no idea of the direction it would take him in. In stark contrast to his arts degree, Daniel’s volunteer placement with UNA Exchange provided him with some hands on experience in the field of animal care. Shifting him further out of his comfort zone, the move to Moldova also allowed Daniel to practice and start communicating in Russian, a language he never thought he would have the chance to learn. Luckily, Daniel credits these challenges as the main reason for his new career path. Back in the UK, Daniel got a job with the animal rights organisation Blue Cross and looked forward to building off his volunteering experiences in the future!

“I have realised that I wanted to carry on with the work that I have been doing through my placement, and therefore, started working with the Blue Cross. If I have not completed my EVS, I would have not had this job opportunity.”

Ragna Kuhn

Straight out of high school, Ragna Kuhn knew that a volunteering placement was something she wanted to do. With the help of her family, she was able to locate a sending organisation in her hometown of Rostock, Germany, and found a 12-month EVS placement in Dudley, West Midlands, with the High Oak Youth Community Centre. For Ragna, her volunteer placement varies from one day to the next and involves everything from youth work and elderly care to community projects. But it’s not just the work that Ragna has enjoyed. For her, real highlights of the placement have been sharing a house with other volunteers, travelling to beautiful Wales and taking part in the arrival training in Glasgow. With seven months left, she can’t wait to see where her placement will take her next!

“This project works with young people, old people, and community projects… everything! I am never bored and there is always something for me to do.”

Feeling inspired? Check out how you can make a difference while having a life-changing experience with the Solidarity Corps.

 

* * *

Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd:  byddwch yn barod i wneud gwahaniaeth yn y Flwyddyn Newydd

Anghofiwch yr un hen addunedau Blwyddyn Newydd.  Gyda'r Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd, gallwch roi cynnig ar rywbeth newydd gan gael effaith ar gymdeithas ar yr un pryd. Os nad ydych yn siŵr sut allwch chi gyflawni hyn, dyma rai straeon gwych gan wirfoddolwyr er mwyn eich ysbrydoli i gymryd rhan yn y fenter hon.

Buom yn dal i fyny gyda Kes, Daniel (yn y llun uchod) a Ragna yn ystod digwyddiad lansio y DU y Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd yn Llundain.  Fel cyfranogwyr yn y fenter ragflaenol (y Gwasanaeth Gwirfoddol Ewropeaidd, EVS, dan Erasmus+), buont yn ysbrydoli rhanddeiliaid trwy rannu eu straeon yn ystod y lansiad.

Boed hynny yn symud i wlad newydd, dysgu iaith wahanol neu helpu cymunedau lleol, mae eu profiadau nhw yn adlewyrchu grym gwirfoddoli a'r posibiliadau y bydd y Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd yn parhau i'w cynnig i bobl ifanc ar hyd a lled y DU.

Darllenwch eu straeon isod, gan ddarganfod sut allwch chi gymryd rhan.  Cyn bo hir, bydd sefydliadau yn y DU yn gallu gwneud cais am gyllid ar gyfer eu prosiectau dan Alwad 2019 – i bobl ifanc, mae'n golygu y bydd mwy o gyfleoedd ar gael ar borth y Corfflu Cydsefyll yn y flwyddyn newydd.

Kes Stephenson

Pan oedd yn 18 oed, nid oedd Kes Stephenson yn teimlo'n siŵr am y cam o fynd i'r brifysgol.  Gan chwilio am gyfle pellach i ffwrdd, darganfu Kes leoliad gwirfoddol 12 mis yn yr Eidal gydag UNA Exchange, lle y byddai'n addysgu Saesneg mewn ysgolion lleol.  I Kes, bu ei amser mewn gwlad dramor yn gyfle iddo archwilio diwylliant newydd, teithio ac yn bwysicaf oll, darganfod ei fod yn teimlo'n angerddol am addysgu.  Ddwy flynedd yn ddiweddarach, mae'r dyfodol yn edrych yn braf.  Bellach, mae Kes ar fin gorffen gradd Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd ac mae'n edrych ymlaen i sicrhau cymhwyster Addysgu Saesneg fel Iaith Dramor (TEFL) er mwyn iddo allu parhau i fwynhau addysgu, dysgu a theithio.

“Os na fyddwn wedi cyflawni fy EVS, ni fyddwn yn y sefyllfa hon nawr... yn gorffen fy ngradd ac yn edrych ymlaen at yrfa ym myd addysg.”

Daniel Cairney

Pan gychwynnodd Daniel Cairney ar ei leoliad gwirfoddoli ym Moldofa, nid oedd ganddo syniad am y cyfeiriad y byddai hyn yn ei dywys.  Mewn cyferbyniad amlwg â'i radd yn y celfyddydau, bu lleoliad gwirfoddoli Daniel gydag UNA Exchange yn ffordd iddo gael profiad ymarferol ym maes gofal anifeiliaid.  Gan ei wthio ymhellach o'i ddedwydd-fan, bu symud i Foldofa yn gyfle i Daniel ymarfer a dechrau cyfathrebu yn Rwsieg, iaith nad oedd fyth wedi meddwl y byddai'n cael y cyfle i'w dysgu.  Mae'n ffodus bod Daniel yn barnu mai'r sialensiau hyn yw'r prif reswm dros ei lwybr gyrfa newydd.  Yn ôl yn y DU, llwyddodd Daniel i gael swydd gyda'r sefydliad hawliau anifeiliaid, Blue Cross, ac mae'n edrych ymlaen i fanteisio ar ei brofiadau gwirfoddoli yn y dyfodol!
 

“Rydw i wedi sylweddoli fy mod yn dymuno parhau gyda'r gwaith yr wyf wedi bod yn ei wneud yn ystod fy lleoliad, felly dechreuais weithio gyda Blue Cross. Os na fyddwn wedi cwblhau fy EVS, ni fyddwn wedi llwyddo i gael y swydd hon.”

Ragna Kuhn

Ar ôl gadael yr ysgol uwchradd, roedd Ragna Kuhn yn gwybod ei bod yn dymuno rhoi cynnig ar leoliad gwirfoddoli.  Gyda chymorth ei theulu, llwyddodd i sicrhau sefydliad anfon yn ei thref enedigol yn yr Almaen, Rostock, gan sicrhau lleoliad EVS 12 mis yn Dudley, Gorllewin Canolbarth Lloegr, gyda Chanolfan Gymunedol Ieuenctid High Oak.  I Ragna, mae ei lleoliad gwirfoddoli yn amrywio o un dydd i'r llall, ac mae'n cynnwys popeth o waith ieuenctid a gofalu am yr henoed, i brosiectau cymunedol.  Ond nid y gwaith yw'r unig beth y mae Ragna wedi ei fwynhau.  Iddi hi, uchafbwyntiau go iawn y lleoliad fu rhannu tŷ gyda gwirfoddolwyr eraill, teithio i Gymru brydferth a chymryd rhan yn yr hyfforddiant cyrraedd yn Glasgow.  Gyda saith mis ar ôl, mae'n teimlo'n gyffrous i weld ble y bydd ei lleoliad yn ei thywys nesaf!
 

“Mae'r prosiect hwn yn gweithio gyda phobl ifanc, hen bobl, a phrosiectau cymunedol... popeth!  Ni fyddaf fyth yn teimlo'n ddiflas ac mae wastad rhywbeth i mi ei wneud.”

comments

We thought you might also like:

15-12-2020
Looking for ideas to ensure your project is top quality?  As…
07-12-2020
A group of former European Solidarity Corps participants who are resident…
01-12-2020
Claire Booth is a 30-year-old from Surrey who has been volunteering in…
23-09-2020
Have you always wanted to learn another language? Can you imagine yourself…
How can we help you?
Please fill in the form below:
For more information, please visit our Contact us page.